ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • ประกันสุขภาพดี (4200) หากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณ

ประกันสุขภาพดี (4200) หากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณ

ประกันสุขภาพดี (4200)

คุณอยากเป็นคนหนึ่ง ที่เตรียมความพร้อมด้านค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นคนหนึ่งที่เจ็บป่วยครั้งหนึ่งแทบหมดตัว เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณ ได้ดีเท่ากับสิ่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

รายละเอียดการคุ้มครอง

แผนประกันสุขภาพ 4200

อายุรับประกัน

11 ปี- 65 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

ถึงอายุ 85 ปี (เฉพาะสัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติมสามารถต่ออายุได้ถึง 74 ปี และรับความคุ้มครองจนครบอายุ 75 ปี)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี (เฉพาะสัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติมสามารถต่ออายุได้ถึง 74 ปี และรับความคุ้มครองจนครบอายุ 75 ปี)

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี)

100,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

กรณีอายุครบ 85 ปี

100,000 บาท

1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)

4,200

1.2 ค่าห้อง ไอ ซี ยู ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) โดยจำนวนวันในข้อ (1.1)+(1.2) สูงสุดไม่เกิน 75 วัน

8,400

1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)

1,000

1.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี)

1,400

1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในตารางผลประโยชน์ผ่าตัด/วางยาสลบ แนบท้ายกรมธรรม์)

100,000
(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน)

1.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/วางยาสลบ แนบท้ายกรมธรรม์)

15,000

1.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวใดครั้งหนึ่ง

30,000

1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (รวมค่ายากลับบ้าน ค่าพยาบาล และอื่นๆ)

35,000
(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน)

1.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)

10,000

1.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

10,000

1.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (สำหรับผู้เอาประกันอายุ 6 ปี ขึ้นไป)

2.1 ค่าชดเชยกรณีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุด 365 วัน)

1,000

2.2 ค่าห้อง ไอ ซี ยู (สูงสุด 15 วัน / การรักษาพยาบาล)

2,000

2.3 ผลประโยชน์กรณีผ่าตัดและหัตถการ (สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วันต่อปีกรมธรรม์)

2,500

ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

800,000

 • คุ้มค่ากับแผนความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลพิเศษ
  • สร้างความแตกต่างด้วยการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มอีก 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และในหมวดค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • รับเพิ่มผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด สูงถึง 30,000 บาท
  • รับเพิ่มค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 10,000 บาท

 • ขาดงานแต่ไม่ขาดรายได้
  • ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

 • ผลประโยชน์เต็มที่
  • เพราะเงินผลประโยชน์แก่คนที่คุณรัก ไม่ต้องเสียภาษี

 • สามารถหักลดหย่อนภาษี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด)
  • ในส่วนเบี้ยประกันคุ้มครองชีวิต

ข้อยกเว้นที่สำคัญ*

สำหรับการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดี (4200)

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  – ริดสีดวงทวาร
  – ไส้เลื่อนทุกชนิด
  – ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  – นิ่วทุกชนิด
  – เส้นเลือดขอดที่ขา
  – เยื่อบุโพรงจมูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สนใจทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ที่ 098-8252196 , 081-9518677 (คุณหลุยส์) หรือติดต่อเราช่องทางอื่นๆได้ที่… ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตารางผลประโยชน์ iHealthy

ประกันชีวิต ihealthy