ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • ประกันสุขภาพเด็ก (iChild) เพราะการปกป้องที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้เค้าเรียนรู้

ประกันสุขภาพเด็ก (iChild) เพราะการปกป้องที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้เค้าเรียนรู้

ประกันสุขภาพเด็ก iChild

เพราะการปกป้องที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้เค้าเรียนรู้ – อีกระดับของความคุ้มครองสุขภาพเด็ก เพื่อให้เจ้าตัวน้อยของคุณ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ผลประโยชน์

Platinum

Diamond

Gold

Silver

Smart

  คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกรณี) 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
  กรณีอายุครบ 85 ปี รับผลประโยชน์ 50,000 บาท (เมื่อครบกำหนดสัญญาเพิ่มเติมไอซายด์ เฮลท์ โพรเทคชั่น ณ อายุ 22 ปี สัญญาหลักคุ้มครองตลอดชีพจะยังคุ้มครองต่อจนผู้เอาประกันอายุครบ 85 ปี)
  1.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน
  1.1. ค่าห้องพักผู้ป่วยรวมค่าอาหารต่อวัน สูงสุดไม่เกิน

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไม่เกิน 21,000 บาทต่อวัน)****

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไม่เกิน 15,000 บาทต่อวัน)****

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน

(ประเทศไทย ไม่เกิน 9,000 บาทต่อวัน)****

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศ ไม่เกิน 5,200 บาทต่อวัน)****
  1.2. ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  1.3. ค่าชดเชยรายวัน ต่อวัน (เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น) 1,000 บาท (กรณีไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นๆ)
  2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
  2.1. ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.2. ค่าล้างไต ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.3. ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.4. ค่าปรึกษาแพทย์และยา รวมไปถึงใบสั่งยา สำรับผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อปี****
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อปี****
สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท
ต่อปี****
สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท
ต่อปี****
  2.5. ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
  2.6. ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวนด์
  2.7. ค่ากายภาพบำบัด
3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ
  3.1. ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.2. ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.3. ค่าศัลยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.4. ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)* ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.5. ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี —- —- —-
  3.6. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.7. ค่ารักษาโดยการแพทย์ทางเลือก สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี**** 5,000 บาท ต่อปี**** —- —- —-
  3.8. ค่ารักษาด้านจิตเวช สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี**** 5,000 บาท ต่อปี**** —- —- —-
  3.9. ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน** 36,000 บาท ต่อปี**** 7,500 บาท ต่อปี**** 4,000 บาท ต่อปี**** —- —-
  3.10. ค่าดูแลรักษาสายตา สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.11. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.12. ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.13. ค่ารักษาพยาบาล และการดูแลแบบ ประคับประคองระยะสุดท้าย (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน*** 1,000,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
  ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท 70 ล้านบาท 10 ล้านบาท 6 ล้านบาท 3 ล้านบาท
  5. อาณาเขตความคุ้มครอง
  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้เพียงหนึ่งอาณาเขตเท่านั้น

โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง

มี 4 อาณาเขตคุ้มครองให้เลือก

1) ทั่วโลก 2) ทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกา 3) เอเชีย 4) ประเทศไทย

มี 2 อาณาเขตให้เลือก

1) เอเชีย 2) ประเทศไทย

ให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
  คุ้มครองทั่วโลก บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกระทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง)
  ระดับการชดเชยผลประโยชน์ทั้งในและนอกอาณาเขต

1. 100% ของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย

2. 100% ของการประเมินค่าชดเชยแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย

หมายเหตุ * 12MWP คือระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง *** ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ 1 ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย **** และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูฃสุดต่อปี

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ สายตา และ ทันตกรรม

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งรวมถึง เอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวด์ ค่าปรึกษาแพทย์และยา

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินรวมสูงสุดของแต่ละแผน

 • ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทั่วโลก และบริการ ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ*

สำหรับการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ iChild

 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  – ริดสีดวงทวาร
  – ไส้เลื่อนทุกชนิด
  – ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  – นิ่วทุกชนิด
  – เส้นเลือดขอดที่ขา
  – เยื่อบุโพรงจมูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อายุรับประกัน

1 เดือน - 15 ปี

สนใจทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ที่ 098-8252196 , 081-9518677 (คุณหลุยส์) หรือติดต่อเราช่องทางอื่นๆได้ที่… ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตารางผลประโยชน์ iHealthy

ประกันชีวิต ihealthy