ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • ประกันสุขภาพ (iHealthy) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ประกันสุขภาพ (iHealthy) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ผลประโยชน์

Platinum

Diamond

Gold

Silver

Smart

  คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกรณี) 50,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
  กรณีอายุครบ 85 ปี  รับผลประโยชน์ 50,000 บาท
  1.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวัน
  1.1. ค่าห้องพักผู้ป่วยรวมค่าอาหารต่อวัน สูงสุดไม่เกิน ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไม่เกิน 21,000 บาทต่อวัน)****
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไม่เกิน 15,000 บาทต่อวัน)****
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
(ประเทศไทย ไม่เกิน 9,000 บาทต่อวัน)****
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน (ประเทศ ไม่เกิน 5,200 บาทต่อวัน)****
  1.2. ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
  2.1. ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.2. ค่าล้างไต ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.3. ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  2.4. ค่าปรึกษาแพทย์และยา รวมไปถึงใบสั่งยา สำรับผู้ป่วยนอก ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี**** สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี**** สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี**** สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท ต่อปี****
  2.5. ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
  2.6. ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวนด์
  2.7. ค่ากายภาพบำบัด
  3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ
  3.1. ค่ารถพยาบาล ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.2. ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.3. ค่าศัลยกรรมในช่องปาก ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.4. ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)* ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
  3.5. ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี —- —- —-
  3.6. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.7. ค่ารักษาโดยการแพทย์ทางเลือก สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท ต่อปี**** 5,000 บาท ต่อปี**** —- —- —-
  3.8. ค่ารักษาด้านจิตเวช สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี**** 5,000 บาท ต่อปี**** —- —- —-
  3.9. ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน** 36,000 บาท ต่อปี**** 7,500 บาท ต่อปี**** 4,000 บาท ต่อปี**** —- —-
  3.10. ค่าดูแลรักษาสายตา สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.11. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.12. ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  3.13. ค่ารักษาพยาบาล และการดูแลแบบ ประคับประคองระยะสุดท้าย (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน*** 1,000,000 บาท ต่อปี**** —- —- —- —-
  4. ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
  ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท 70 ล้านบาท 10 ล้านบาท 6 ล้านบาท 3 ล้านบาท
  5. อาณาเขตความคุ้มครอง
  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้เพียงหนึ่งอาณาเขตเท่านั้น
โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง
มี 4 อาณาเขตคุ้มครองให้เลือก
1) ทั่วโลก 2) ทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกา 3) เอเชีย 4) ประเทศไทย
มี 2 อาณาเขตให้เลือก
1) เอเชีย 2) ประเทศไทย
ให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
  คุ้มครองทั่วโลก บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกระทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง)
  ระดับการชดเชยผลประโยชน์ทั้งในและนอกอาณาเขต 1. 100% ของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย
2. 100% ของการประเมินค่าชดเชยแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย

หมายเหตุ * 12MWP คือระยะเวลารอคอย 12 เดือน ** บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง *** ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ 1 ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย **** และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูฃสุดต่อปี

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทำเคมีและรังสีบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

 • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครอง การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

 • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

 • ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

ข้อยกเว้นที่สำคัญ*

สำหรับการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ iHealthy

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  – ริดสีดวงทวาร
  – ไส้เลื่อนทุกชนิด
  – ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  – นิ่วทุกชนิด
  – เส้นเลือดขอดที่ขา
  – เยื่อบุโพรงจมูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677

ตารางผลประโยชน์ iHealthy

ประกันชีวิต ihealthy