ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม | Group PA

เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดี
และจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผน P1 แผน P2 แผน P3 แผน P4 แผน P5 แผน P6
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อ        เท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรือ อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน        2 ข้างขึ้นไป

100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
    สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ      สายตา 1 ข้าง 60,000 120,000 180,000 300,000 420,000 600,000
    สูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้า  (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) 1,000-25,000 2,000-50,000 3,000-75,000 5,000-125,000 7,000-175,000 10,000-250,000
    หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ 50,000 100,000 150,000 250,000 350,000 500,000
    หูหนวก 1 ข้าง 15,000 30,000 45,000 75,000 105,000 150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (Medical Expenses : ME)

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
(รวมการบาดเจ็บ การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 20,000 30,000 50,000 70,000 100,000
เบี้ยประกันภัย
มาตรฐานรายปี ต่อคน*
Group PA Platinum Medecal Expenses (ME)
แผน P1 แผน P2 แผน P3 แผน P4 แผน P5 แผน P6 แผน P1 แผน P2 แผน P3 แผน P4 แผน P5 แผน P6
ลักษณะ ธุรกิจ 1 5-19 คน 150 300 450 750 1,050 1,500 230 330 429 630 833 1,130
20 – 49 คน 135 270 405 675 945 1,350 207 298 387 565 749 1,020
50 – 99 คน 128 256 384 640 896 1,280 195 280 363 535 700 960
100 – 199 คน 120 240 360 600 840 1,200 184 264 345 505 665 900
200 – 999 คน 113 226 339 565 791 1,130 172 248 321 470 616 840
1,000 – 9,999 คน 105 210 315 525 735 1,050 161 232 300 440 581 790
10,000 คนขึ้นไป 98 196 294 490 686 980 149 214 279 405 539 730
ลักษณะ ธุรกิจ 2 5-19 คน 225 450 675 1,125 1,575 2,250 345 496 645 945 1,246 1,700
20 – 49 คน 203 406 609 1,015 1,421 2,030 310 444 579 850 1,120 1,520
50 – 99 คน 192 384 576 955 1,337 1,910 293 420 546 805 1,057 1,440
100 – 199 คน 180 360 540 900 1,260 1,800 276 396 516 755 994 1,360
200 – 999 คน 170 338 507 845 1,183 1,690 258 372 483 710 913 1,270
1,000 – 9,999 คน 158 316 474 790 1,106 1,580 241 346 450 660 868 1,180
10,000 คนขึ้นไป 147 294 441 730 1,022 1,460 224 322 417 615 812 1,110
ลักษณะ ธุรกิจ 3 5-19 คน 300 600 900 1,500 2,100 3,000 460 660 861 1,260 1,659 2,260
20 – 49 คน 270 540 810 1,350 1,890 2,700 414 594 774 1,135 1,491 2,030
50 – 99 คน 256 510 765 1,275 1,785 2,550 390 562 735 1,070 1,414 1,920
100 – 199 คน 240 480 720 1,200 1,680 2,400 368 528 687 1,010 1,330 1,810
200 – 999 คน 226 450 675 1,125 1,575 2,250 344 496 645 945 1,246 1,700
1,000 – 9,999 คน 210 420 630 1,050 1,470 2,100 322 462 603 880 1,162 1,580
10,000 คนขึ้นไป 193 390 585 975 1,365 1,950 298 430 558 820 1,078 1,470
ลูกค้าสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครอง Group PA Platinum (แผนหลัก) และ ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (ME) โดยสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (ME) ต่ำกว่าแผนหลักได้ไม่จำกัด แต่สูงกว่าแผนหลักได้ไม่เกิน 1 แผน
* อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน คิดจากอัตราเบี้ยประกันภัยตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรับประกันภัยของบริษัทฯ

Group PA Classic

ตารางแสดงผลประโยชน์ และความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผน C1 แผน C2 แผน C3 แผน C4 แผน C5 แผน C6
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรือ อวัยวะอย่างใดอย่างงหนึ่งรวมกัน  2 ข้างขึ้นไป

100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
    สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตา 1 ข้าง 60,000 120,000 180,000 300,000 420,000 600,000
    สูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) 1,000-25,000 2,000-50,000 3,000-75,000 5,000-125,000 7,000-175,000 10,000-250,000
    หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ 50,000 100,000 150,000 250,000 350,000 500,000
    หูหนวก 1 ข้าง 15,000 30,000 45,000 75,000 105,000 150,000
การฆาตกรรมลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000

 

เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี ต่อคน* Group PA Classic : (C)
แผน C1 แผน C2 แผน C3 แผน C4 แผน C5 แผน C6
ลักษณะธุรกิจ 1 5-19 คน 150 300 450 750 1,050 1,500
20-49 คน 135 270 405 675 945 1,350
50-99 คน 128 256 384 640 896 1,280
100-199 คน 120 240 360 600 840 1,200
200-999 คน 113 226 339 565 791 1,130
1,000-9,999 คน 105 210 315 525 735 1,050
10,000 คนขึ้นไป 96 196 294 490 686 980
ลักษณะธุรกิจ 2 5-19 คน 225 450 675 1,125 1,575 2,250
20-49 คน 203 406 609 1,015 1,421 2,030
50-99 คน 192 384 576 955 1,337 1,910
100-199 คน 180 360 540 900 1,260 1,800
200-999 คน 170 338 507 845 1,183 1,690
1,000-9,999 คน 158 316 474 790 1,106 1,580
10,000 คนขึ้นไป 147 294 441 730 1,022 1,460
ลักษณะธุรกิจ 3 5-19 คน 300 600 900 1,500 2,100 3,000
20-49 คน 270 540 810 1,350 1,890 2,700
50-99 คน 256 510 765 1,275 ,785 2,550
100-199 คน 240 480 720 1,200 1,680 2,400
200-999 คน 226 450 675 1,125 1,575 2,250
1,000-9,999 คน 210 420 630 1,050 1,470 2,100
10,000 คนขึ้นไป 196 390 585 975 1,365 1,950
* อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน คิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677