ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • 12 พีแอล (12PL) สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองยาวนาน

12 พีแอล (12PL) สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองยาวนาน

12 พีแอล (12PL) สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองยาวนาน

การออมเงินที่ช่วยป้องกันคงามเสี่ยงให้กับครอบครัวอันเป็นที่รัก

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชรน์ แบบ 12พีแอล (12PL)

ผู้เอาประกันภัย:  เพศหญิง อายุ 35 ปี       จำนวนเงินเอาประกันภัย:  100,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:  12 ปี      ระยะเวลาคุ้มครอง:  จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

อายุ (ปี) สิ้นปีที่ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงินครบกำหนดสัญญา
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
(3)
(บาท)
เงินปันผล**
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

(4)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
(5)
(บาท)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รวมเงินจ่ายคืนสะสมระหว่างสัญญาที่จ่ายไปแล้ว
(3) + (5)
(บาท)
ต่อปี สะสม ตัวอย่างที่ 1
(บาท)
ตัวอย่างที่ 2
(บาท)
ตัวอย่างที่ 3
(บาท)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

50

55

60

65

70

75

80

84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

21

26

31

36

41

46

50

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

5,881

11,762

17,643

23,524

29,405

35,286

41,167

47,048

52,929

58,810

64,691

70,572

70,572

70,572

70,572

70,572

70,572

70,572

70,572

70,572

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

950

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

116,000

15

29

44

51

58

65

71

78

85

92

218

779

985

1,048

1,111

1,167

1,192

1,212

12

35

53

61

69

77

86

94

102

111

261

935

1,182

1,257

1,333

1,400

1,430

1,454

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

115,000

100,000

100,000

100,250

100,550

100,900

101,300

101,750

102,250

102,800

103,400

104,050

104,750

108,050

113,000

118,000

123,000

128,000

133,000

138,000

157,000

รวมทั้งสิ้น 70,572 70,572 158,000 35,577 42,692
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์รับรองการจ่าย ตัวอย่างผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เมื่อรวมเงินไม่รับรองการจ่าย
โดยเทียบกับอัตราลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกัน**
ตัวอย่างที่ 1 (บาท) ตัวอย่างที่ 2 (บาท) ตัวอย่างที่ 3 (บาท)
1) จ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย

2) เงินครบกำหนดสัญญา

รวมผลประโชยน์เงินจ่ายคืนตลอดสัญญา

43,000

115,000

158,000

43,000

115,000

158,000

43,000

115,000

158,000

43,000

115,000

158,000

3) เงินปันผล** ไม่รับรองการจ่าย รวมตลอดสัญญา

รวมผลประโยชน์จามกรมธรรม์ทั้งสิ้นตลอดสัญญา (รวมเงินปันผล**)

0

158,000

0

158,000

35,577

193,577

42,692

200,692

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชรน์ แบบ 12พีแอล (12PL)

ผู้เอาประกันภัย:  เพศหญิง อายุ 35 ปี       จำนวนเงินเอาประกันภัย: 1,000,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:  12 ปี      ระยะเวลาคุ้มครอง:  จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

อายุ (ปี) สิ้นปีที่ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงินครบกำหนดสัญญา
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
(3)
(บาท)
เงินปันผล** (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
(4)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
(5)
(บาท)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รวมเงินจ่ายคืนสะสมระหว่างสัญญาที่จ่ายไปแล้ว
(3) + (5)
(บาท)
ต่อปี สะสม ตัวอย่างที่ 1
(บาท)
ตัวอย่างที่ 2
(บาท)
ตัวอย่างที่ 3
(บาท)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

50

55

60

65

70

75

80

84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

21

26

31

36

41

46

50

58,810

58,810

58,810

5,810

5,810

58,810

58,810

58,810

58,810

58,810

58,810

58,810

58,810

117,620

176,430

235,240

294,050

352,860

411,670

470,480

529,290

588,100

646,910

705,720

705,720

705,720

705,720

705,720

705,720

705,720

705,720

705,720

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

9,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,160,000

15

299

443

510

578

645

713

780

848

923

2,175

7,793

9,848

10,478

11,108

11,670

11,918

12,120

180

351

531

612

693

774

855

936

1,017

1,107

2,610

9,351

11,817

12,573

13,329

14,004

14,301

14,544

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,150,000

1,000,000

1,000,000

1,002,500

1,005,500

1,009,000

1,013,000

1,017,500

1,022,500

1,028,000

1,034,000

1,040,500

1,047,500

1,080,500

1,130,000

1,180,000

1,230,000

1,280,000

1,330,000

1,380,000

1,570,000

รวมทั้งสิ้น

705,720 705,720 1,580,000 355,770 426,924
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์รับรองการจ่าย ตัวอย่างผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เมื่อรวมเงินไม่รับรองการจ่าย โดยเทียบกับอัตราลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกัน**
ตัวอย่างที่ 1 (บาท) ตัวอย่างที่ 2 (บาท) ตัวอย่างที่ 3 (บาท)
1) จ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย

2) เงินครบกำหนดสัญญา

รวมผลประโชยน์เงินจ่ายคืนตลอดสัญญา

430,000

1,150,000

1,580,000

430,000

1,150,000

1,580,000

430,000

1,150,000

1,580,000

430,000

1,150,000

1,580,000

3) เงินปันผล** ไม่รับรองการจ่าย รวมตลอดสัญญา
รวมผลประโยชน์จามกรมธรรม์ทั้งสิ้นตลอดสัญญา (รวมเงินปันผล**)

0

1,580,000

0

1,580,000

355,770

1,935,770

426,924

2,006,924

** การแสดงเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย เป็นการประมาณโดยใช้สมมติฐานของอัตรผลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยการประมาณการดังกล่าวข้างต้นมีวุตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายตามอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่แสดงนี้ไม่ได้หมายความถึงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำหรือขั้นสูงที่พึงจะได้จากเงินปันผลของผลิตภัณฑ์นี้

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677