ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • Healthy Kid | ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี 2500, 3500

Healthy Kid | ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี 2500, 3500

Healthy Kid | ประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี 2500, 3500

มอบสิ่งที่ดีสุดให้ลูกรัก เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคตให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง

ผลประโยชน์แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid

ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500) สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500)
แบบประกันภัยหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ชำระเบี้ยประกันจนถึงครบอายุ 85 ปี (เฉพาะสัญญาหลัก)
ผลประโยชน์ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ 800,000 บาท 1,000,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (พิเศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid)
ระยะเวลาชำระเบื้อประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 10 ปี และรับความคุ้มครองถึงครบอายุ 11 ปี*
1. ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน
1.1 ก). ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน
(สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,500 บาท 3,500 บาท
ข). ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน
(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5,000 บาท 7,000 บาท
โดยข้อ ก). และข้อ ข).  รวมกันสูงสุดไม่เกิน 50 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.2  ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
800 บาท 900 บาท
1.3 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี)
1,200 บาท 1,300 บาท
1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 65,000 บาท 85,000 บาท
1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 9,750 บาท 13,500 บาท
1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 19,500 บาท 27,000 บาท
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 20,000 บาท 30,000 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผลประโยชน์รวมทั้งหมด ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน
1.9 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค เช่น โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น : มะเร็งระยะไม่ลุกลาม , หอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน เป็นต้น
ร้ายแรงระยะรุนแรง : มะเร็งระยะลุกลาม , ตับวาย , กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่าบริการรักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ทั้งหมด ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน
2. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
2.1 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 6,000 บาท 8,000 บาท
2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 6,000 บาท 9,000 บาท
2.3 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลั่งจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  ทั้งนี้การจ่ายรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.2,1.3,1.7 และ 1.9 เสมือนว่าค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นในฐานะผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 720,250 บาท 963,500 บาท

 

* กรณีครบกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (พิเศษ) สำหรับเด็ก Smart Medicare (Kid) แล้ว สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมภายใน 31 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

* สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้เป็นรายปี ผู้เอาประกันภัยอาจบอกยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งบริษัทฯ เป็นรายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ หรือไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

* เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมในปีต่ออายุที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบันสามารถขอรายละเอียดได้จากตัวแทนประกันชีวิต

* เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของแบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป Healthy Kid

สุขภาพเด็กดี 2500 (MEK 2500) :: จำนวนเงินเอาประกันภัย 800,000 บาท

อายุรับประกันภัย

(ปี)

เพศชาย เพศหญิง อายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง

1 เดือน

1

2

3

4

5

32,798

32,910

33,030

33,158

33,302

33,446

32,014

32,086

32,166

32,254

32,358

32,462

6

7

8

9

10

19,606

19,766

19,942

20,126

20,318

18,574

18,686

18,814

18,934

19,078

 

สุขภาพเด็กดี 3500 (MEK 3500) :: จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

อายุรับประกันภัย

(ปี)

เพศชาย เพศหญิง อายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง

1 เดือน

1

2

3

4

5

43,010

43,150

43,300

43,460

43,640

43,820

42,030

42,120

42,220

42,330

42,460

42,590

6

7

8

9

10

25,020

25,220

25,440

25,670

25,910

 

23,730

23,870

24,030

24,180

24,360

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประภัยภัยทุกครั้ง

สนใจทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ที่ 098-8252196 , 081-9518677 (คุณหลุยส์) หรือติดต่อเราช่องทางอื่นๆได้ที่… ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ