ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • Ultimate Growth (Participating) อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)

Ultimate Growth (Participating) อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)

Ultimate Growth (Participating)
อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)

แบบประกันที่จะช่วยให้คุณออมอย่างมีแบบแผน การันตีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล และความมั่นคบในชีวิตไปพร้อมๆกัน

Ultimate Growth 20/10

ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำตลอดสัญญา 257%

Ultimate Growth 25/15

ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำตลอดสัญญา 267%

Ultimate Growth 25/25

ผลประโยชน์รวมขั้นต่ำตลอดสัญญา 246%

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกัน คุณสมาร์ท เพศชาย อายุ 35 ปี

ต้องการวางแผนออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในวันข้างหน้าพร้อมคยามอุ่นใจกับความ คุ้มครองชีวิตในช่วงวัยที่มีภาระต่างๆ จึงเลือกซื้อแบบประกัน Ultimate Growth แบบชำระเบี้ย 15 ปี และมีระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ชำระเบี้ย ปีละ 71,500 บาท

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์แบบประกัน Ultimate Growth 25/15 (ชนิดมีเงินปันผล)

ของคุณสมาร์ท เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี

อายุ

สื้นปีที่

เบี้ยประกันภัย
สัญญาหลักต่อปี

เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
ประกันภัยและเงินครบกำหนดสัญญา
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)

ความคุ้งครองการเสียชีวิต

35 1 71,500 500,000
36 2 71,500 500,000
37 3 71,500 500,000
38 4 71,500 10,000 500,000
39 5 71,500 10,000 500,000
40 6 71,500 10,000 1,000,000
41 7 71,500 10,000 1,000,000
42 8 71,500 10,000 1,000,000
43 9 71,500 10,000 1,000,000
44 10 71,500 10,000 1,000,000
45 11 71,500 10,000 1,000,000
46 12 71,500 10,000 1,000,000
47 13 71,500 10,000 1,000,000
48 14 71,500 10,000 1,011,010
49 15 71,500 10,000 1,083,225
50 16 10,000 1,083,225
51 17 10,000 1,083,225
52 18 10,000 1,083,225
53 19 10,000 1,083,225
54 20 10,000 1,083,225
55 21 10,000 1,083,225
56 22 10,000 1,083,225
57 23 10,000 1,083,225
58 24 10,000 1,092,000
59 25 1,125,000 1,125,000
วมทั้งสิน 1,072,500 1,335,000

ตารางสรุปผลประโยชน์เมื่อรวมเงินปันผล

เงินปันผลไม่รับรองการจ่าย*
โดยเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกัน

2% ต่อปี

3% ต่อปี

4.5% ต่อปี

เงินจ่ายคืนตลอดสัญญา 210,000 210,000 210,000
เงินครบกำหนดสัญญา 1,125,000 1,125,000 1,125,000
เงินปันผล* (ถ้ามี) 0 70,000 275,000
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,335,000 1,405,000 1,610,000

* เงินปันผลเป็นส่วนที่รับรองการจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของกองทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ตัวเลขที่แสดงเป็นการประมาณโดยใช้สมมุติฐานของอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่แตกต่างกัน ด้วยอัตราคงที่ทุกปี โดยการประมาณการดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเงินเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายตามอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกัน ซึ่งมูลค่าที่แสดงนี้ไม่ได้หมายความถึงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำหรือขั้นสูงที่พึงจะได้จากเงินปันผลของผลิตภัณฑ์นี้โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย ซึ่งเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของกองทุนเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี (ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถรับทราบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกรมธรรม์ที่มีเงินปันผลรายงานประจำปีได้จากช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

กฎเกณฑ์การรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย Ultimate Growth 20/10
(ชนิดมีเงินปันผล)
Ultimate Growth 25/15
(ชนิดมีเงินปันผล)
Ultimate Growth 25/25
(ชนิดมีเงินปันผล)
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี 25 ปี 25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15 ปี 25 ปี
อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี 1 เดือน – 65 ปึ 1 เดือน – 65 ปี
จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 100,000
จำนวนเอาเงินประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกกันภัยของบริษัท
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

กฎเกณฑ์การรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย Ultimate Growth 20/10
(ชนิดมีเงินปันผล)
Ultimate Growth 25/15
(ชนิดมีเงินปันผล)
Ultimate Growth 25/25
(ชนิดมีเงินปันผล)
กรณีเสียชีวิต ปีที่ 1 – 5

รับความคุ้มครอง 100 %*

ปีที่ 6 – 20

รับความคุ้มครอง 200%*

ปีที่ 1 – 5 รับความคุ้มครอง 100%*

ปีที่ 6 – 25 รับความคุ้มครอง 200%*

หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ปีที่ 4 – 19 รับปีละ 2%* ปีที่ 4 – 24 รับปีละ 2%* ปีที่ 4 -24 รับปีละ 1%*
ครบกำหนดสัญญา 225%
หรือ 101%* ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด รวมกับเงินปันผล **
รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตามสัญญา 257%* 267%* 246%*

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ** เงินปันผลเป็นส่วนที่ได้รับรองการจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของกองทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลง ข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เริ่มเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

คำเตือน
* ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้ * ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจตัดสินใจทำประกัน * การออมที่ระบุในเอกสารฉบับนี้หมายถึงการออมแบบประกันชีวิต

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677